Handelsbetingelser vedrørende brug, salg og levering af guider og andre digitale produkter på Sightsmarter.com

Hjemmesiden på sightsmarter.com (herefter “Hjemmesiden”) tilbyder guider og guidede rundture vedrørende udvalgte emner/byer i audio format (MP3) og pdf-format (herefter “Produkterne”).

Disse betingelser (herefter “Betingelserne”) gælder for al brug af Hjemmesiden og leverancer, produkter m.v. fra Sightsmarter (CVR-nr. 37053910) (herefter “Leverandøren”). Al brug af hjemmesiden forudsætter, at du accepterer Betingelserne, og din brug af Hjemmesiden udgør din juridisk bindende accept af Betingelserne. Hvis du ikke ønsker at acceptere Betingelserne, bedes du forlade Hjemmesiden.

Det er påkrævet, at du udtrykkeligt accepterer Betingelserne, hvis du ønsker at downloade eller købe Produkterne.

1. Kommunikation med Leverandøren

1.1 Forespørgsler angående Betingelserne, Hjemmesiden, levering og betaling osv. kan sendes via e-mail til info@sightsmarter.dk

2. Licens: Ophavsret og varemærke

2.1 Ophavsret: Leverandøren ejer samtlige rettigheder til Produkterne og Hjemmesiden. Produkterne, inklusiv, men ikke begrænset til, tekst, grafik, billeder, illustrationer, fotografisk animation, design eller logoer, information og andet indhold, der er gjort tilgængeligt på Hjemmesiden, er beskyttet af ophavsretsloven og anden international lovgivning, der finder anvendelse herpå.

2.2 Licens: Du tildeles en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset licens til at anvende Hjemmesiden og til at downloade produkterne i fuld overensstemmelse med Betingelserne. I henhold til din licens er det tilladt at lave en eller få kopier af produktet til privat, ikke-kommerciel brug. Du er ikke berettiget til anden anvendelse af Produkterne, udover hvad der udtrykkeligt er beskrevet i Betingelserne. Enhver krænkelse af Leverandørens rettigheder kan resultere i civile og strafferetlige sanktioner. Enhver krænkelse af reglerne i Betingelserne vil automatisk resultere i en ophævelse af enhver tilladelse til brug af Produkterne, og du skal straks slette og fjerne enhver kopi, du har af Produkterne.

2.3 Varemærker: “Sightsmarter” er et varemærke, som tilhører Leverandøren. Du må ikke benytte Leverandørens varemærke i eller som en del af andre varemærker i forbindelse med aktiviteter, produkter eller serviceydelser, som ikke er Leverandørens, på en måde som kan virke forvirrende, misvisende eller vildledende, eller på en måde, der miskrediterer Leverandøren eller Leverandørens information, produkter eller serviceydelser.

3. Gennemførelse af ordre

3.1 Ordreprocedure: Den endelige aftale mellem kunden og Leverandøren anses for indgået, når kundens ordre er modtaget på Leverandørens server.

Leverandøren skal sende en ordrebekræftelse via e-mail hurtigst muligt med information om ordrenummer, kundens navn, betalingsmetode og en liste over de bestilte Produkter.

Kunden opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen straks efter modtagelsen, da den skal benyttes i tilfælde af ombytning, annullering eller klager.

4. Priser, betaling og download

4.1 Priser: Alle priser er inklusiv moms, skatter og afgifter. Produktets pris er anført ved siden af det pågældende produkt på Hjemmesiden på ordretidspunktet.

4.2 Betaling: Følgende kreditkort og hævekort kan benyttes til betaling: Dankort

Beløbet hæves fra kundens konto, så snart produktet/produkterne kan downloades af kunden. Det debiterede beløb vil fremgå på kundens konto.

Leverandørens betalingsløsning er baseret på SSL standarden, hvilket betyder, at den fremsendte information i forbindelse med betalingstransaktionen er beskyttet med kryptering. Leverandøren garanterer dog ikke for og kan ikke sikre sikkerheden af den information, som sendes mellem kunden og Leverandøren.

4.3 Download: Levering sker ved, at de bestilte produkter gøres tilgængelige for digital overførsel via internettet. Ved gennemførsel af din betaling modtager du en e-mail, der indeholder et link, hvorfra du kan downloade de bestilte produkter. Du kan aktivere linket 5 gange. Hvis du ikke kan downloade de bestilte produkter, bedes du kontakte Leverandøren. Enhver brug eller installation af tredjepart-programmel, der kræves for at afvikle og høre Produkterne (f.eks. en MP3-afspiller), sker på kundens eget ansvar.

5. Frafald af retten til annullering

5.1 På grund af Produkternes beskaffenhed, frafalder du fortrydelsesretten i forbindelse med enhver download eller køb af produkterne.

6. Klager

6.1 Defekte Produkter kan returneres med almindelig post eller via e-mail til den i afsnit 6.2 nævnte e-mailadresse. En beskrivelse af fejlen skal vedlægges returneringen.

6.2 Kontakt til Leverandøren vedrørende defekte Produkter bedes foretaget til info@sightsmarter.dk

6.3 Erstatningsleverance: Hvis produktet efter 12 måneder viser sig at være fejlbehæftet, påtager Leverandøren sig at rette sådanne fejl eller afhjælpe sådanne fejl inden for en rimelig periode.

Fejl kan rettes via telefon og e-mail efter Leverandørens skøn. Hvis fejlen skyldes, at kunden har installeret eller benyttet produktet forkert, kan Leverandøren kræve betaling fra kunden for den forbrugte tid samt for materialer i forbindelse med rettelse af fejlen til Leverandørens gældende priser.

Hvis det ikke er muligt – eller Leverandøren skønner det urimeligt uhensigtsmæssigt – at rette produktet, påtager Leverandøren sig som erstatning at levere et andet, fejlfrit, produkt hurtigst muligt efter modtagelse af det defekte produkt, hvis kunden har mulighed for at returnere dette.

Hvis hverken en erstatningsleverance eller rettelse er en mulig løsning, skal Leverandøren refundere købsprisen hurtigst muligt.

7. Ansvar

7.1 Ansvarsbegrænsning: Leverandøren påtager sig intet ansvar overfor kunden, ud over hvad der er anført i pkt. 6. Leverandøren kan ikke i noget tilfælde holdes ansvarlig for indirekte tab eller driftstab, inklusiv tab af data.

7.2 Leverandøren garanterer ikke for rigtigheden eller gyldigheden af informationerne på Hjemmesiden eller i Produkterne. Produkterne og informationen på Hjemmesiden leveres ”som beset” uden nogen form for garanti, udtrykt eller underforstået, inklusiv uden begrænsninger de underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til bestemte formål eller for ikke-krænkelse.

7.3 Leverandøren tilstræber at Hjemmesiden er tilgængelig 24 timer i døgnet, men giver dog ingen garantier i så henseende.

7.4 Leverandørens fulde ansvar i henhold til Betingelserne kan i intet tilfælde overstige den pris, kunden har betalt for Produkterne.

8. Personoplysninger

8.1 Behandling af personoplysninger: Leverandøren skal overholde loven om behandling af personoplysninger i forbindelse med behandlingen af personoplysninger. Kunden kan kontakte Leverandøren for at få information om behandlede oplysninger om kunden eller for at få ændret eller slettet oplysningerne.

8.2 Markedsføring: Kundeoplysninger – navn, e-mailadresse osv. – benyttes kun af Leverandøren i forbindelse med ekspedition af ordren og information til kunden om ethvert uforudset leveringsproblem, som måtte opstå. Leverandøren må ikke i noget tilfælde overdrage kundeoplysninger til tredjemand uden skriftlig tilladelse fra kunden. Leverandøren må ikke benytte oplysningerne til markedsføring, inklusiv til reklame via e-mail, uden kundens accept.

8.3 Sletning af oplysninger: Oplysninger om kundens ordre opbevares i en rimelig periode. Oplysningerne vil derefter blive slettet automatisk, medmindre oplysningerne stadig er relevante for Leverandøren, f.eks. i forbindelse med ekspedition af nye ordrer. En af årsagerne til denne opbevaring er for at sikre en korrekt behandling af eventuelle klager.

9. Diverse

9.1 Omstændigheder uden for Leverandørens kontrol: Leverandøren påtager sig intet ansvar for manglende overholdelse af Betingelserne, som skyldes omstændigheder, der er uden for Leverandørens kontrol.

9.2 Forbehold for ændringer osv.: Leverandøren tager forbehold for ændringer, der skyldes ændringer i moms eller skatter, og for forsinkelse eller fejl i levering på grund af force majeure-situationer.

9.3 Individualitet: Hvis enkelte af disse betingelser kendes ugyldige, uden retskraft eller ulovlige, er Betingelserne resterende vilkår fortsat gyldige.

10. Lovvalg og værneting

10.1 Lovvalg: Betingelserne, herunder Betingelsernes gyldighed og forståelse, er omfattet af dansk ret. FN’s konvention om aftaler om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse.

10.2 Værneting: Enhver tvist, der opstår ud fra eller relaterer sig til Betingelserne, skal afgøres med Københavns Byret som værneting i første instans i henhold til rettens processuelle regler.